Plastové krabičky pro elektronická zařízení

Obchodní podmínky A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o.

 1. Společnost A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. (IČ:28585941, DIČ:CZ28585941) dodává zákazníkům zboží v rozsahu platného katalogu a dle nabídky, zveřejněné na internetu www.krabicky.cz a stránkách souvisejících a dle akčních nebo individuálních nabídek, učiněných při osobním jednání či emailové komunikaci.

 2. Zákazníci mohou objednávat zboží nebo služby
  •   on-line pomocí e-shopu na adrese http://www.krabicky.cz/
  •   elektronickou poštou (e-mail) na adrese info@krabicky.cz
  •   písemně (poštou)

 3. Fotografie produktů zveřejněné na e-shopu jsou ilustrativní. Technické výkresy produktů zvěřejněné na eshopu se mohou rozměrově mírně lišit.

 4. Zveřejněné slevy na e-shopu jsou platné pouze do vyprodání zásob a nelze je kombinovat s jinými slevami.

 5. V objednávce musí zákazník přesně specifikovat typ a množství zboží podle platného katalogu nebo platné nabídky A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o.. Objednávka zboží s typovým označením, které neodpovídá standardní nabídce A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o., je přezkoumána technikem a zákazník je vyrozuměn o výsledku.

 6. Zákazník je povinen při objednání zboží uvést přesnou adresu pro zasílání korespondence a rovněž adresu pro příjem zboží. Firma je dále povinna uvádět svůj přesný název, IČ, DIČ, e-mail, telefonní a faxové číslo a bankovní spojení.

 7. A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. eviduje své zákazníky (vyjma zákazníků při maloobchodním prodeji) podle zákaznického čísla. Pro urychlení zpracování objednávky je vhodné zákaznické číslo uvádět. Každá akceptovaná objednávka zákazníka je označena jako zakázka a je jí automaticky přiděleno zakázkové číslo. Zákazník, který uvede svoji elektronickou adresu, obdrží elektronickou poštou (e-mail) informaci o zaregistrování své objednávky a informaci o vzniku zakázky. Na vyžádání je zákazníkovi zaslána tato informace faxem nebo výjimečně i dopisem.

 8. Při nákupu zboží prostřednictvím Elektronického objednávkového systému (nikoli v kamenných provozovnách prodávajícího) má kupující/fyzická osoba/nepodnikatel 14 denní lhůtu na rozmyšlení a vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží. Při splnění těchto podmínek má kupující právo na vrácení celé kupní ceny včetně poštovného. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků.

 9. Zakázku pro velkoobchody/právnické osoby je možné zrušit pouze písemnou formou. Pokud je zboží, určené ke splnění zakázky, již objednáno u dodavatelů, vyhrazuje si A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. právo účtovat smluvní pokutu za zrušení zakázky ve výši minimálně 25% ceny zakázky. V případě, že ze strany dodavatelů dojde ke změně dodávaného sortimentu, cen nebo dodacích termínů, A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. si vyhrazuje právo provést odpovídající úpravy i ve svých dodávkách.

 10. Termíny plnění zakázek jsou závislé na momentálním stavu skladových zásob. Zakázka je obvykle plněna najednou a úplně (tzv. nedělená zakázka). V případě dělené expedice bude zákazník na tuto skutečnost upozorněn a pokud bude požadovat postupné zaslání zboží nese přepravní náklady na toto dvojí zaslání zákazník. U nedělené zakázky je dodací lhůta závislá na tom, kdy je dodána poslední položka z objednávky zákazníka od dodavatelů. U dodávek, potvrzených obchodní smlouvou, jsou termíny stanoveny po dohodě individuálně.

 11. Úhrada za odebrané zboží nebo poskytnuté služby je buď v hotovosti při převzetí zboží (maloobchodní prodej, dobírka) nebo bezhotovostním způsobem, tj. mezibankovním převodem předem. Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. Při bezhotovostní platbě musí odběratel uhradit fakturovanou částku v požadovaném termínu. Rozhodující je den připsání částky na účet A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. Při nedodržení požadovaného termínu úhrady si A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. bude účtována smluvní pokuta za pozdní platbu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení platby. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné zablokování expedice dalších zakázek pro zákazníka. A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky, spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o.

 12. U nových zákazníků a v některých dalších případech si A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. vyhrazuje právo žádat platbu zálohovou fakturou nebo dobírkou . V případě neobdržení platby do 14 dnů bez uvedení důvodu ze strany zákazníka si A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. vyhrazuje právo objednávku automaticky zrušit bez povinnosti informovat zákazníka o změně stavu jeho objednávky. Na plnění dodávek větších objemů zboží nebo dodávky služeb a prací jsou uzavírány samostatné smlouvy, které upravují dodací a platební podmínky.

 13. A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. zásadně nedodává zboží pochybného původu, zboží mimotolerantní, druhojakostní nebo zboží s prošlou záruční lhůtou. Na veškeré zboží podléhající zákonu 22/97 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě.

 14. Záruční doby a podmínky reklamací se řídí Reklamačním řádem. Reklamace zboží upraveného podle přání spotřebitele se řídí § 53, odst. 8 Občanského zákoníku.

 15. Vystavením objednávky nebo podpisem obchodní smlouvy na dodávky zboží nebo služeb vyslovuje zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Případné výhrady je nutno uvést jasně, zřetelně a písemně před uskutečněním objednávky a projednat je s A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o.

 16. Registrací na www.krabicky.cz nebo sdělením svých osobních údajů telefonicky, písemně nebo osobně na prodejně souhlasí zákazník s jejich zařazením do databáze společnosti A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. a s jejich následným použitím pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu. A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. se zavazuje neposkytovat tyto údaje žádnému dalšímu subjektu a zacházet se všemi poskytnutými údaji v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., ochrana osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoli telefonicky, písemně nebo elektronickou cestou odvolat.

 17. A&A, výroba, obchod a servis, s.r.o. plní povinnosti dodavatele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, s EU směrnicí 2002/96/EC o odpadech elektronického průmyslu a je zaevidován do kolektivního systému ECO-COM.

Tyto obchodní podmínky platí od 01. 02. 2013 do odvolání